Zažnime tretiu sviecu – sviecu pastierov

Advent je časom stíšenia a pokánia. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. Dnes na 3. adventnú nedeľu pri zažatí tretej sviece na adventom venci, modlime sa za nás samotných, aby sme si zachovali jednoduché srdcia, pokorné a skromné. Domácu liturgiu pri adventom venci si stiahnete TU. Ponúkam Vám aspoň niekoľko myšlienok.

Evanjelium podľa Lukáša uvádza, že Ježišovi sa prišli ako prví pokloniť pastieri, čiže skupina jednoduchých ľudí. Pastieri sa po anjelovom zvestovaní hneď vydali na cestu do Betlehema. Aj nám sa Boh prihovára dnes. Neodkladajme našu odpoveď. Pastieri potom zvestujú, čo im bolo povedané o Dieťati a čo videli a počuli v Betleheme. Staňme sa aj my ohlasovateľmi Ježiša Krista. Robme to radostne a nenútene.

Terajší Svätý Otec František o reakcii pastierov uvádza: „Na rozdiel od množstva iných ľudí, zaujatých mnohými vecami, pastieri sa stávajú prvými, ktorí uvidia najdôležitejšiu skutočnosť zo všetkých: dar spásy. Práve ponížení a chudobní vítajú udalosť vtelenia. Pastieri odpovedajú Bohu, ktorý prichádza, aby sa s nami stretol v Dieťati Ježišovi – tak, že mu idú v ústrety s láskou, vďačnosťou a úctou. Vďaka Ježišovi toto stretnutie medzi Bohom a jeho deťmi dáva zrod nášmu náboženstvu, a jemu vďačíme za jeho jedinečnú krásu, tak nádherne zrejmú v betlehemských jasliach.“

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.