Zažnime prvú sviecu – sviecu prorokov

advent-1 (1).jpg

Začíname advetné obdobie. Je to čas stíšenia a pokánia. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. Dnes na 1. adventnú nedeľu pri zažatí prvej sviece na adventom venci, pamätajme na vernosť Pána Boha prisľúbeniam, ktoré hovoril prostredníctvom prorokov. Pripravoval ľudské srdcia na príchod Mesiáša. Domácu liturgiu pri adventom venci si stiahnete TU. Ponúkam Vám aspoň niektoré príklady starozákonných proroctiev.

Prorok Izaiáš, ktorý pôsobil približne v rokoch 740 – 670 pred Kristom, hovorí: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel…(Iz 7,14). Toto proroctvo cituje aj evanjelista Matúš pri opise Ježišovho narodenia (Mt 1,22-23). Okrem toho Izaiáš má aj ďalšie mesiášske texty, ktoré hovoria o utrpení Pánovho služobníka (Iz 42; 49; 50; 52 – 53).

Prorok Ozeáš, ktorý pôsobil približne v rokoch 750 – 725 pred Kristom, postavil celé svoje proroctvo na veľkej téme: Boh miluje svoj ľud, aj keď tento ľud je neverný a uzavrie s ním novú zmluvu a v nej už ľud bude verný svojmu Pánovi. Podstatu tohto proroctva najlepšie vystihuje veta: Boh je láska (1Jn 4,8.16).

Prorok Joel, ktorý pôsobil približne v rokoch 400 – 350 pred Kristom,  predpovedá zoslanie Ducha Svätého. Text sa nachádza v Joel 3,1-2 a naň sa odvolal aj sv. apoštol Peter vo svojej prvej turíčnej kázni (Sk 2,14-36).

Prorok Micheáš, ktorý pôsobil približne v rokoch 740 – 690 pred Kristom, má v svojom spise presný údaj o tom, odkiaľ bude pochádzať Mesiáš: A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu, z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli…(Mich 5,1) Tieto texty sa čítajú pri vianočných bohoslužbách.

Prorok Zachariáš, ktorý pôsobil približne v rokoch 530 – 500 pred Kristom, má vo svojom prorockom spise viaceré výrazy, ktoré novozákonní autori vzťahujú na postavu Mesiáša: kráľ prichádza… ponížený je… na osliatku (Zach 9,9); tridsať strieborných (Zach 11,12); budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli (Zach 12,10); udri pastiera, nech sa stádo rozpŕchne (Zach 13,7).

Prorok Malachiáš,ktorý pôsobil približne v rokoch 440 – 410 pred Kristom, má predpoveď o príchode predchodcu Pána: Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň… (Mal 3,23). Toto proroctvo treba rozumieť ako predpoveď vystúpenia sv. Jána Krstiteľa ako predchodcu Pána Ježiša.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188