Úplné odpustky

Bazilika minor

Dnes už svätý pápež Ján Pavol II. v roku 1998 povýšil kostol Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku na Baziliku minor. Stal sa zároveň prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku. Latinské označenie „basilica minor“ (bazilika menšia) je pápežský čestný titul pre významné kostoly na celom svete z dôvodu ich starovekého pôvodu, významu a rozsahu pastoračnej činnosti.

Veriaci, ktorí navštívia Baziliku minor v Kežmarku a zúčastnia sa v nej na nejakom obrade alebo aspoň recitujúci modlitbu Pána a symbol viery, môžu za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky:

  1. vo výročný deň zasvätenia tejto baziliky (26. októbra)
  2. v deň titulárneho liturgického slávenia (14. septembra)
  3. na sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla (29. júna)
  4. vo výročný deň udelenia titulu Bazilika (29. júla)
  5. raz do roka v deň, ktorý určí miestny ordinár (na 5. pôstnu nedeľu, kedy je v tomto kostole odpust)
  6. raz do roka v deň, ktorý si veriaci, ktorý navštívi túto baziliku, sám vyberie (veriaci, ktorý navštívi baziliku kedykoľvek počas roka s úmyslom získať plnomocné odpustky, získava ich za obvyklých podmienok)

Znak pápežov, t.j. „prekrížené kľúče“, sa môže používať na zástavách, na zariadení, na pečiatke Baziliky. Rektorovi baziliky alebo tomu, čo ju spravuje, je dovolené užívať pri výkone úradu na reverende alebo rehoľnom rúchu a superpelícii – „mozetu“ čiernej farby s lemovaním červenej farby.

Celodenná poklona

Vo všetkých farnostiach Spišskej diecézy prebieha tzv. nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej, ktorú v roku 1921 zaviedol vtedajší biskup Ján Vojtaššák. Každý deň v roku je v niektorej farnosti eucharistická poklona, ktorá sa riadi podľa presného zoznamu farností. Vo farnosti Kežmarok sa celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej koná: 12. februára, 29. apríla, 16. decembra.

Veriaci, ktorý vykoná návštevu kostola a strávi v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň polhodinu, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky. Ak je to kratší čas, môže získať čiastočné odpustky.