Sviatosť manželstva

 1. Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patria, najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej diecéznej synody Spišskej diecézy). Vo farnosti Kežmarok v čase stránkových hodín v kancelárii farského úradu.
 2. K spísaniu sobášnej zápisnice na farskom úrade za prítomnosti oboch snúbencov sa vyžadujú:
  1. platné občianske preukazy snúbencov
  2. krstné listy nie staršie ako 1 mesiac (ak snúbenci boli pokrstení v inej ako našej farnosti)
  3. údaje o svedkoch
  4. žiadosť o uzavretie manželstva spísaná na Matričnom úrade v Kežmarku, resp. sobášny list, ak žiadatelia o uzavretie sviatosti manželstva už boli spolu zosobášení pred matričným úradom.
 3. Pred uzavretím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá má pomôcť pripraviť sa nie iba na sobáš, ale aj na manželstvo. Odporúčame snúbencom absolvovať ju prostredníctvom kurzu napr. www.domanzelstva.sk, www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava prípadne v inej farnosti (účasť sa dokladuje potvrdením z danej farnosti). V našej farnosti tieto prípravy momentálne neprebiehajú.
 4. Sviatostné manželstvo sa neuzatvára v piatok, v pôstnom a adventnom období.
 5. Sviatosť manželstva sa vo farnosti Kežmarok vysluhuje zvyčajne v sobotu popoludní v Bazilike minor sv. Kríža alebo v Kostole Navštívenia Panny Márie (Mariánsky kostol).
 6. SNÚBENCOV, KTORÍ SA ROZHODLI UZAVRIEŤ SVIATOSTNÉ MANŽELSTVO VO FARNOSTI KEŽMAROK PROSÍME, ABY DORUČILI NAJNESKÔR MESIAC PRED TERMÍNOM VYSLÚŽENIA SVIATOSTI MANŽELSTVA VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY K VYSLÚŽENIU SVIATOSTI.
 7. Je potrebné chrániť sobášne obrady pred profanizáciou nevhodnými piesňami a inými prvkami, ktoré nie sú v súlade s liturgickými predpismi. Výzdoba Baziliky minor sv. Kríža a Kostola Návštevy Panny Márie je zabezpečená. Dôrazne žiadame, aby ste upustili od akýchkoľvek zvyklostí (napr. sypanie kvetov, konfety, …) spôsobujúcich znečistenie posvätného priestoru a blízkeho okolia.