Sviatosť krstu

Termíny vysluhovania sviatosti krstu v mesiacoch október až december 2022
28.05.2023 mimo sv. omše o 9:00 hod.
11.06.2023 počas sv. omše o 8:00 hod.
25.06.2023 mimo sv. omše o 9:00 hod.
09.07.2023 mimo sv. omše o 9:00 hod.
16.07.2023 počas sv. omše o 10:00 hod.
30.07.2023 mimo sv. omše o 9:00 hod.
13.08.2023 počas sv. omše o 8:00 hod.
27.08.2023 mimo sv. omše o 9:00 hod.
10.09.2023 počas sv. omše o 10:00 hod.
24.09.2023 mimo sv. omše o 9:00 hod.
08.10.2023 počas sv. omše o 8:00 hod.
22.10.2023 mimo sv. omše o 9:00 hod.
05.11.2023 počas sv. omše o 10:00 hod.
19.11.2023 mimo sv. omše o 9:00 hod.
03.12.2023 počas sv. omše o 8:00 hod

Informácie pre rodičov a krstných rodičov:

 1. O udelenie sviatosti krstu musia požiadať vždy iba rodičia dieťaťa (aspoň jeden z nich) osobne na farskom úrade!!!
 2. K zápisu na krst sa vyžaduje od rodičov dieťaťa rodný list dieťaťa a ak niet žiadnej kánonickej prekážky, aby žili vo sviatostnom manželskom zväzku.
 3. Dieťaťu má byť daný krstný rodič, a to buď iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
 4. Podľa Kódexu kánonického práva krstný rodič musí spĺňať nasledujúce podmienky:
  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia;
  2. aby dovŕšil šestnásty rok života;
  3. aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (nesmie byť rozvedený; nesmie žiť vo voľnom zväzku ako druh a družka; ak žije v manželstve, tak musí žiť vo sviatostnom manželstve …);
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca;
  6. pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má prijať jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (porov. CIC kán. 874)
 5. Predkrstná príprava je povinná pre rodičov dieťaťa a krstných rodičov a koná sa vždy v sobotu pred krstom o 8:00 hod. na farskom úrade.
 6. Ku sviatosti zmierenia – svätej spovedi – nech rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.
 7. Krstná slávnosť sa koná v termínoch a časoch uvedených vyššie, pričom farský úrad si vyhradzuje právo na zmenu času vysluhovania sviatosti krstu.