Sviatosť krstu

Termíny vysluhovania sviatosti krstu v roku 2024
7.1.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
28.1.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
4.2.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
18.2.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
10.3.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
7.4.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
28.4.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
5.5.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
26.5.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
2.6.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
16.6.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
30.6.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
14.7.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
28.7.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
11.8.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
25.8.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
1.9.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
15.9.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
29.9.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
13.10.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
27.10.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
10.11.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
24.11.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
1.12.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
8.12.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
15.12.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
29.12.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.

Informácie pre rodičov a krstných rodičov:

  1. O udelenie sviatosti krstu musia požiadať vždy iba rodičia dieťaťa (aspoň jeden z nich) osobne na farskom úrade!!!
  2. K zápisu na krst sa vyžaduje od rodičov dieťaťa rodný list dieťaťa a ak niet žiadnej kánonickej prekážky, aby žili vo sviatostnom manželskom zväzku.
  3. Dieťaťu má byť daný krstný rodič, a to buď iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
  4. Podľa Kódexu kánonického práva krstný rodič musí spĺňať nasledujúce podmienky:
    1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia;
    2. aby dovŕšil šestnásty rok života;
    3. aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (nesmie byť rozvedený; nesmie žiť vo voľnom zväzku ako druh a družka; ak žije v manželstve, tak musí žiť vo sviatostnom manželstve …);
    4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom;
    5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca;
    6. pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má prijať jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (porov. CIC kán. 874)
  5. Predkrstná príprava je povinná pre rodičov dieťaťa a krstných rodičov a koná sa vždy v sobotu pred krstom o 8:00 hod. na farskom úrade.
  6. Ku sviatosti zmierenia – svätej spovedi – nech rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.
  7. Krstná slávnosť sa koná v termínoch a časoch uvedených vyššie, pričom farský úrad si vyhradzuje právo na zmenu času vysluhovania sviatosti krstu.