Pastoračné aktivity

SV. SPOVEĎ: Pre tých, ktorí si vykonávajú mesačnú sv. spoveď, dostanú od kňaza pri spovedi ako inšpiráciu obrázok s duchovným predsavzatím, na ktoré sa môžu zamerať do budúcej sv. spovede. Každý mesiac kňazi ponúkajú vždy nové predsavzatie.

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍS výnimkou letných mesiacov (júl-august) každý piatok večer o 16:30 hod. je sv. omša v bazilike s príhovorom určeným pre deti najmä 1.  stupňa ZŠ. Srdečne sú pozvaní aj ich rodičia a starí rodičia. Sv. omše zvyčajne slávi farár a dekan prof. František Trstenský.
SV. OMŠE PRE MLÁDEŽ: S výnimkou letných mesiacov (júl-august) každý piatok večer o 18:00 hod. býva tzv. mládežnícka sv. omša v bazilike s príhovorom určeným pre žiakov 2. stupňa ZŠ, stredoškolákov a tých, čo sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania. Sv. omše zvyčajne slávi p. kaplán Šimon Bocko.

ADORÁCIEKaždý štvrtok od 17:00 hod. je v bazilike hodinová adorácia zakončená požehnaním so Sviatosťou oltárnou. Príďte sa klaňať, prosiť, odprosovať a ďakovať živému Ježišovi prítomnému v Sviatosti oltárnej.

RUŽENCOVÉ BRATSTVO: Posvätný ruženec sa modlievame polhodinu pred sv. omšou. Bratstvo živého ruženca má vo farnosti Kežmarok dlhú históriu. Bolo založené v roku 1941, číslo ruže 602 019. V súčasnosti jestvuje 8 aktívnych ružencových bratstiev, ktoré sa okrem iného zapájajú v mesiaci október do ružencových pobožností pred sv. omšou v bazilike. Podieľajú sa aj na upratovaní baziliky. Vrelo pozývame ďalších, aby sa pridali k pravidelnej modlitbe posvätného ruženca.

NÁVŠTEVA CHORÝCH: Každú sobotu dopoludnia kňazi navštívia Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra a Oddelenie dlhodobo chorých v Kežmarku, aby ponúkli sv. spoveď, sv. prijímanie a pomazanie chorých (s výnimkou obmedzení kvôli koronavírusu). Každú nedeľu o 10:00 hod. je sv. omša v Zariadení pre seniorov (ul. Vyšný Mlyn). Každý prvý piatok v mesiaci navštevujeme chorých v ich príbytkoch, aby sme im vyslúžili sv. spoveď a priniesli Eucharistiu. Na požiadanie prinášajú mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania Eucharistiu chorým do ich príbytkov.

POBOŽNOSTI: Každú nedeľu popoludní o 15:00 hod. je v bazilike pobožnosť. Vždy začína Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Príďte prosiť o Božie milosrdenstvo pre seba a svojich blížnych. V pôstnom období sa koná pobožnosť krížovej cesty. Pred večernou sv. omšou sa v bazilike modlievajú v mesiaci máj Loretánske litánie, v júni Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu a v októbri modlitba posvätného ruženca. Počas novembrovej oktávy v dňoch 1. až 8. novembra sa po skončení večernej sv. omše koná za našich zosnulých krátka pobožnosť na Starom cintoríne v Kežmarku, ktorú vedie kňaz.

RORÁTNE SV. OMŠE: Počas adventu v pondelok až sobotu až do 17. decembra sa konajú roráty, čo sú vlastne votívne sväté omše ku cti Panny Márie, ktoré začínajú pred svitaním v bazilike o 6:00 hod. Na sv. omšu si prineste sviecu alebo lampáš. Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Naším svetlom počas celého adventu je Kristus.

PÔSTNE KÁZNE: V čase 40 dňového pôstneho obdobia sa počas prvých piatich pôstnych nedelí konajú popoludní v bazilike pôstne kázne. Vedie ich pozvaný kňaz – kazateľ na vybrané témy duchovného života. Téma je vždy dopredu zverejnená.

MODLITBY ZA MESTO: Raz do týždňa sa konajú spoločné modlitby kresťanov v našom meste. Tieto stretnutia sa striedavo konajú v prostredí rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Modlíme sa za zmierenie a odpustenie medzi jednotlivými cirkvami a Kajúcnu tryznu v Kežmarku. Modlíme sa za požehnanie a pokoj pre mesto Kežmarok a pre všetkých, ktorí v ňom žijú. Modlíme sa, aby Božia milosť zasiahla všetky oblasti mesta, duchovné aj svetské. Modlitbové stretnutia sa striedajú.

ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY: Vo farnosti Kežmarok toto združenie bolo založené v roku 2010 a vo filiálke Malý Slavkov v roku 2014. V súčasnosti je v Kežmarku aktívnych 9 kaplniek a v Malom Slavkove 1. Keď rodina prijíma kaplnku so sochou Panny Márie, modlí sa pozdravnú modlitbu k Panne Márii. Potom nasleduje krátke slávenie: bohoslužba Slova alebo sa spoločne pomodlia ruženec, alebo niečo podobné. Kaplnka zostáva v domácnosti až do nasledujúceho týždňa, keď je prenesená do ďalšej vopred určenej rodiny. Ak by ste mali túžbu patriť do združenia – nosiť s dôverou Zázračnú medailu a prijímať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojej domácnosti, kontaktujte nás.

PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE: Pre prvoprijímajúce deti sú určené sv. omše v piatok o 16:30 hod. v bazilike. Samozrejmosťou je ich účasť na nedeľných sv. omšiach. Ich príprava prebieha v škole na hodinách náboženstva. V priebehu roka sa konajú aj stretnutia kňazov s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA: Pre birmovancov sú určené mládežnícke sv. omše v stredu o 18:00 hod. v bazilike. Počas prípravy sa stretávajú na katechézach v skupinkách so svojimi animátormi. Postupuje sa podľa programu “VYVOLENÍ”, ktorý schválila Konferencia biskupov Slovenska. Samozrejmosťou je účasť birmovancov na nedeľných sv. omšiach. V priebehu roka sa konajú aj stretnutia kňazov s rodičmi birmovancov. Podmienky prípravy na prijatie sviatosti birmovania sú uvedené v samostatnej podstránke.

DEŇ MATIEK: Každú druhú májovú nedeľu sa slávi Deň matiek. V našej farnosti začína pobožnosťou o 15:00 hod. v bazilike. Po nej sa presunie na farský dvor, kde je pre mamy pripravené občerstvenie, duchovný a kultúrny program.

DEŇ OTCOV: Tretia nedeľa v mesiaci jún sa slávi ako Deň otcov. V našej farnosti začína o 15:00 hod. pobožnosťou v bazilike. Po skončení pobožnosti program pokračuje na farskom dvore, kde na mužov čaká pohostenie, kultúrny a duchovný program.

DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV: Štvrtá nedeľa v mesiaci júl sa slávi ako Deň seniorov a starých rodičov. V našej farnosti začína o 15:00 hod. pobožnosťou v bazilike. Po skončení pobožnosti program pokračuje na farskom dvore, kde na starých rodičov ae seniorov čaká pohostenie, kultúrny a duchovný program.

DOPOLUDNIE PRE SENIOROV: Raz v mesiaci sa kňazi stretávajú so seniormi po skončení sv. omše, ktorá sa slávi v bazilike o 8:30 hod. Stretnú sa v Pastoračnom centre pri bazilike, kde je pre nich pripravené malé občerstvenie, zaznie krátke duchovné zamyslenie a spoločná modlitba.