Pozdrav k vianočným sviatkom

Drahí bratia a sestry, milí priatelia, keď premýšľame o našej viere, neraz ju vnímame tak, že človek hľadá Boha. Avšak Sväté písmo nám ponúka opačný pohľad. To Boh hľadá človeka. Vidíme to v príbehoch patriarchov Abraháma, Izáka a Jakuba. Boh sa im dal poznať. Mojžišovi sa zjavil v horiacom kríku. V Ježišovi Kristovi Boh sa nazýva „Emanuel“ – Boh s nami. On je Bohom našej prítomnosti, našich životov. Aj dnes Ťa Boh hľadá, túži byť súčasťou Tvojho života. Otvorme mu srdcia! Vyprosujeme Vám všetkým pokojné a požehnané sviatky narodenia Pána.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.