Oremus V. – Modlime sa

DOMINICA V. IN QUADRAGESIMA – PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Rímsky misál: Prosíme ťa, Pane a Bože náš,
pomôž nám nadšene žiť v tej láske,
ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval
a na kríži sa zaň obetoval.

Missale romanum: Quaesumus, Domine Deus noster,
ut in illa caritate,
qua Filius tuus diligens mundum morti se tradidit,
inveniamur ipsi,
te opitulante, alacriter ambulantes.


Modlitba 5. pôstnej nedele nepatrí do starej rímskej tradície, ale je upravenou verziou modlitby „Ad pacem“, tj. modlitby otvárajúcej pozdravenie pokoja v mozarabskej čiže hispánskej liturgii. Do nášho misála bola zaradená až po Druhom vatikánskom koncile. Základom modlitby je verš z listu apoštola Pavla Efezanom (5, 2): „Žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!“ (Inšpirácia je zjavnejšia v latinčine: „Ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblastionem et hostiam Deo in odorem suavitatis.“)

V modlitbe vyznávame tú najzákladnejšiu pravdu kresťanstva: že „Boh tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného Syna“ (Jn 3, 16), že „Kristus ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2, 20). Toto vyznanie je signálom, že sme definitívne opustili prvú fázu pôstneho obdobia, ktorá bola zameraná na pokánie, očisťovanie od hriechov a boj s pokušením; a vstúpili sme do novej fázy, kde svoju pozornosť budeme upierať k Veľkej noci. Vo všedných dňoch už budeme používať prefáciu o Umučení Pána a pred koncilovou obnovou sa dnešná nedeľa nazývala Dominica I Passionis Domini (resp. de Passione) (Prvá nedeľa Utrpenia Pána). Sme teda pozvaní pripraviť sa na Ježišove ukrižovanie a vzkriesenie ako na jeho prejav vyznania lásky k nám, pretože „nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

V modlitbe prosíme aby sme Ježišovou láskou (itta caritate) tiež milovali svojich bratov a sestry – aby sme teda pre ľudí okolo seba dokázali trpieť a vydať za nich aj svoj život. V slovenskej verzii modlitby sa hovorí, že chceme nadšene žiť v tej láske, ale latinský originál používa slovo alacriter ambulare, žiť láskou, doslovne „s odhodlanosťou kráčať v láske“: vyprosujme si teda aktívny a cieľavedomý prístup. Táto modlitba otvára slávenie svätej omše, ktorá je sprítomnením Kristovej veľkonočnej obeti. Pri slávení Eucharistie nás teda Pán znovu ponára do svojej lásky a my dostávame jeho milosť, aby sme touto láskou mohli mať radi ľudí okolo seba.

4.2/5 - (25 votes)