Missa chrismatis

Ponúkame Vám druhú katechézu. Tento raz o význame sv. omše svätenia olejov.

Na Zelený štvrtok dopoludnia sa vo všetkých katedrálach po celom svete koná svätá omša, pri ktorej sa požehnávajú tri oleje – olej katechumenov, ktorý sa používa pri krste, olej chorých, ktorý sa používa pri pomazaní chorých a krizma, ktorá sa sa používa pri sviatosti krstu, birmovania, kňazskej a biskupskej vysviacke a pri posvätení kostola a oltára. Táto sv. omša má v latinčine názov „missa chrismatis“, čo v preklade znamená svätá omša krizmy. Je to z toho dôvodu, že krizmu môže požehnať výlučne biskup. 

Zároveň svätá omša  svätenia olejov má pre nás kňazov osobitný význam. Je to dôležitá príležitosť, aby sme medzi sebou vytvárali kňazské diecézne spoločenstvo okolo svojho biskupa. Pri tejto svätej omšei si vždy obnovujeme svoje kňazské sľuby. Vtedy prosíme Pána a zaväzujeme sa, že chcem byť aj naďalej vernými vysluhovateľmi Božích tajomstiev a poctivými hlásateľmi Kristovho evanjelia.  

Olej katechumenov poukazuje na akýsi prvý dotyk Krista a jeho Ducha – vnútorný dotyk, ktorým Pán priťahuje človeka k sebe. Prostredníctvom tohto prvého pomazania, ktoré sa deje ešte pred krstom, sa náš pohľad obracia na ľudí, ktorí nastupujú cestu ku Kristovi – k osobám, ktoré hľadajú vieru, hľadajú Boha. Olej katechumenov nám hovorí, že nielen ľudia hľadajú Boha, ale aj samotný Boh hľadá nás. Boh hľadá aj mňa. Chcem ho spoznať? Chcem, aby ma on spoznal, aby ma našiel? Boh miluje ľudí. On prichádza na pomoc nespokojnosti nášho srdca, našich otázok a hľadaní s nespokojnosťou svojho srdca, ktorá ho vedie k zavŕšeniu nesmierneho úkonu pre nás. Zostávajme naďalej na ceste k nemu, túžme po ňom, otvárajme sa vždy novému prijatiu poznania a lásky.

Potom je tu olej na pomazanie chorých. Máme pred sebou zástup trpiacich ľudí – hladujúcich, smädných, obete násilia na všetkých kontinentoch, chorých so všetkými svojimi bolesťami, nádejami a zúfalstvami, prenasledovaných a utláčaných, ľudí so zlomeným srdcom. Uzdravovať je prvotnou úlohou, ktorú Ježiš zveril Cirkvi podľa svojho príkladu, keď uzdravoval po uliciach krajiny. Prvé a základné uzdravenie sa deje pri stretnutí s Kristom, ktorý nás uzmieruje s Bohom a lieči naše srdcia ranené hriechom. Podstatnú časť poslania Cirkvi představuje aj konkrétne uzdravovanie choroby a utrpenia. Toto je príležitosť poďakovať sa bratom a sestrám, ktorí na celom svete prinášajú uzdravujúcu lásku ľuďom bez ohľadu na ich postavenie a náboženské presvedčenie. Myslime s vďačnosťou na nich zvlášť v tomto čase pandémie. 

Na treťom mieste je tu napokon najvznešenejší z cirkevných olejov – krizma – zmes olivového oleja a voňavých rastlín, najčastejšie balzamu.  V Cirkvi sa tento olej používa najmä pri krste, birmovaní a pri vysviacke na kňaza a biskupa. Slovo krizma pochádza od slova Kristus a od slova kresťan. Kresťania sú kňazským ľudom pre svet. Kresťania by mali zviditeľňovať svetu živého Boha, svedčiť o ňom a privádzať knemu. Sme naozaj Božou svätyňou pre svet? Otvárame ľuďom prístup k Bohu alebo ho skôr schovávame? Nestali sme sa snáď my, Boží ľud, poväčšine neverným národom, vzdialeným od Boha? Usilujme sa, aby tak, ako krizma vydáva výraznú vôňu, aby sme aj my voňali v tomto svete vôňou kresťanského života a dobrých skutkov. 

4.7/5 - (13 votes)