Liturgia pri adventnom venci

Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každej svieci sme dali konkrétny názov.

Prvou je svieca mesta Betlehema, pri ktorej budeme prosiť za predstaviteľov svetskej moci. (PDF verzia)
Druhou je svieca Božej Matky, pri ktorej budeme prosiť za dievčatá, ženy a matky. (PDF verzia)
Pri tretej svieci budeme pamätať na svätého Jozefa a modliť sa za chlapcov, mužov a otcov. (PDF verzia)
Napokon pri zažatí štvrtej sviece, ktorá sa volá svieca anjelov, sa budeme modliť za biskupov, kňazov a zasvätené osoby. (PDF verzia)

Táto pobožnosť bude aj súčasťou Farského listu.

Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. 

Adventna-liturgia_2020

4.4/5 - (23 votes)