6. symbol krstu – Krstný patrón

Prvá otázka, ktorú pri obrade krstu kňaz kladie rodičom, znie: „Aké meno daváte svojmu dieťaťu?“ Na prvé počutie sa zdá zbytočná, veď predsa meno dieťaťa už matka oznámila pri narodení v pôrodnici a potom je zaregistrované aj na matričnom úrade. Táto otázka má hlboký biblický základ. V prvej knihe Svätého písma v knihe Genezis je scéna, ako Boh priviedol k Adamovi všetky zvieratá, aby videl, ako ich pomenuje. Nejde o to, že zvieratá konečne majú svoje meno: pes, kohút, mačka… Je to obrazné rozprávanie. V Biblii dať niekomu meno znamená dostať ho do starostlivosti. Týmto preneseným významom chce svätopisec povedať, že človeku bola zverená starosť o tento svet, aby ho chránil a zveľaďoval. Pri Ježišovom narodení anjel hovorí Jozefovi: „Dáš mu meno Ježiš…,“ tzn. Jozef, toto Božie dieťa je zverené do tvojej výchovy. Keď pri krste rodičia vyslovia meno dieťaťa, je to podobný odkaz: „vám sa zveruje toto dieťa.“ Nie je to poukázanie iba na zabezpečenie jeho biologických potrieb, ale celkovú starostlivosť – citovú aj duchovnú. Stať sa rodičom je nádherné a vznešené povolanie byť spolupracovníkom na stvoriteľskom úkone samotného Boha.

Meno nie je len súčet písmen. Je to identita. Je to vystúpenie z anonymity. Boh volá človeka po mene. Prorok Izaiáš uvádza tieto Božie slová: „Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj.“ (Iz 43, 1) V Svätom písme máme príklady, keď Boh zmenil meno, napríklad, Abrama na Abrahám, Šimona na Peter. Zmeniť meno znamená pozvať človeka k novému poslaniu. Preto pri vstupe do zasväteného života v niektorých reholiach dostávajú kandidáti nové meno. Podobne je to pri voľbe pápeža, alebo pri sviatosti birmovania. Je to nové poslanie, ktoré kresťan dostá od Boha. Preto dať pri narodení dieťaťu meno nemá byť výsledkom módnej vlny, alebo nejakých spoločenských „nálad“. Meno zostáva na celý život. Poznám viacerých, ktorí práve z tohto dôvodu sa dlhšie obdobie nevedeli „zmieriť“ s menom, ktoré im vybrali rodičia pri narodení. Milí rodičia, vyberajte meno pre Vaše dieťa starostlivo a múdro. Nech je to meno svätca či už zo Svätého písma alebo z dejín kresťanstva. Môže to byť aj svätec, ktorý je vo Vašej rodine či rode v osobitnej úcte. Rovnako to platí aj pre sviatosť birmovania!

Konkrétne predsavzatia: 1. Ak máte doma obraz svojho krstného patróna, dajte ho dnes na čestné miesto, zažnite pri ňom sviecu a v modlitbe ho proste o pomoc. 2. Ak nemáte obraz alebo sochu svojho patróna, čím skôr v najbližších dňoch si ho zabezpečte (vytlačte z internetu, objednajte v obchode, dajte zarámovať a pod.). 3. Prečítajte si životopis svojho krstného patróna. Zapamätajte si aspoň základné údaje z jeho života (kedy a kde žil, v ktorej čnosti vynikal, čoho je patrónom). 4. Zistite, aký atribút, tzn. s čím a prečo sa zobrazuje Váš patrón (napr. sv. Peter s kľúčami, sv. Pavol s mečom, sv. Katarína s kolesom atď.). Skúste si nakresliť, vytlačiť, alebo vyrobiť tento jeho atribút. 5. Vytvorte si jednotlivo alebo celá rodina vlastné „litánie“ k svätcom, ktorých máte v osobitnej úcte a pravidelne sa k nim modlievajte. Napríklad ja mám svojich 13 svätých orodovníkov, ku ktorým sa denne modlím. 6. Ponúkam Vám na počúvanie alebo aj spev pieseň: Ježiš, ty si ma poznal.

4.6/5 - (14 votes)