5. symbol krstu – Svieca

A Boh riekol: „Buď svetlo!“ Toto je prvé slovo Boha v Svätom písme, ktorým sa prihovára, keď vstupuje prostredníctvom svätopiscov do sveta ľudskej reči. My, ľudia elektrického osvetlenia, si uvedomujeme dar svetla asi len vtedy, keď nečakane vypne prúd a ocitneme sa v tme. Ježiš Kristus o sebe vyhlásil: „Ja som svetlo sveta“ a zároveň pripomína svojim učeníkom „Vy ste svetlo sveta.“ V tme iba tápeme, sme neistí a hrozí nám pád. Podobne je to v živote, ktorému chýba Boh. V úvode Jánovho evanjelia zaznieva smutné konštatovanie: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.“ (Jn 1, 9 – 10)

Na začiatku veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu po zotmení kráča kňaz so zažatou veľkonočnou sviecou chrámom ponoreným do tmy a trikrát spieva: „Kristus, svetlo sveta!“ Táto veľkonočná svieca má názov paškál, keďže v gréčtine a latinčine sa Veľká Noc povie „Pascha“. Symbolizuje vzkrieseného Krista. Teraz už rozumieme, prečo kňaz zažne krstnú sviecu práve od paškála a odovzdá ju rodičom a krstným rodičom so slovami: „Prijmite svetlo Kristovo“ a pokračuje „vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa vždy kráčalo vo svetle Kristovom ako dieťa svetla…“ Čo sa to vtedy deje? Kňaz symbolicky vlastne odovzdáva Krista a prosí rodičov, aby Kristus natrvalo prebýval v ich rodine, aby svetlo jeho prítomnosti v rodine nikdy nezhaslo.

Môžeme sa pýtať, prečo práve svieca je symbolom Krista. Je to jednak preto, že dáva svetlo a teplo, ale aj preto, že vyžarovaním sa pomaličky svieca stráca. Je to symbol sebaobetovania Krista, ktorý vydal svoj život v láske pre nás a pre našu spásu.

Konkrétne predsavzatia: 1. Položte dnes na čestné miesto Vašu krstnú sviecu, prípadne krstné sviece aj ostatných členov Vašej rodiny. Zažnite ich a pomodlite sa pri nich žalm 27: Pán je moje svetlo a moja spása. 2. Skúste na večer vo Vašej domácnosti aspoň na 15 minút všetko zhasnúť, vypnúť a odpojiť (TV, mobil, počítač, elektrické svetlo…). Zostaňte najskôr iba v tme a potom pri svetle sviečky v tichu modlitby. 3. Môžete si zo Svätého písma prečítať 1. kapitolu knihy Genezis o stvorení sveta a človeka. Poďakujte Bohu za dar života, ktorý nám udelil prostredníctvom našich rodičov. Boh stvoril každého zázračne a každý z nás je jedinečný Boží originál. 4. Buďme dnes pre niekoho svetlom svojim úsmevom, vypočutím, blízkosťou, pomocou, teplom svojej dobroty. Niekedy stačí drobná pozornosť, ako dokazuje výstižné video. 5. Aj dnes Vám ponúkam pieseň, ktorú si môžete vypočuť alebo aj spolu zaspievať: Viera je sviecou.

4.5/5 - (23 votes)