1. symbol krstu – Kríž

Pri vysluhovaní sviatosti krstu kňaz dá kríž na čelo krstenca a potom vyzve rodičov a krstných rodičov, aby aj oni poznačili dieťa na čele znakom Krista, nášho Spasiteľa. Kríž – to je prvé vyznanie viery. Kríž je Kristus. Zdá sa, že prežehnanie je obyčajným úkonom, ale má nádhernú symboliku. Najskôr sa dlaňou dotknem čela. Je dôležité, keď viera myslí:-) Je to rozhodnutie, že chcem Boha a jeho pravdy spoznávať a uvažovať o nich. Potom sa dlaňou dotknem hrude. Tam je srdce. Nech nám pripomína najväčšie prikázanie milovať Pána Boha celým srdcom, dušou, silou, mysľou. Potom sa dlaňou dotknem najskôr ľavého a potom pravého pleca. Chcem svoju vieru prinášať druhým – vydávať svedectvo. Zároveň je to môj záväzok zobrať každý deň svoj kríž a nasledovať Krista. Pri samotnom krste kňaz pri liatí vody povie slová: „(Meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého…“ Sú to tie isté slová, ktoré vyslovujeme vždy, keď sa prežehnávame. Každé prežehnanie je teda pripomenutím nášho krstu – som kresťan, patrím Kristovi. Nesiem na sebe jeho znamenie.

Chcem pripomenúť aj tie malé krížiky, ktorými si značíme čelo, pery a hruď, keď sa číta sväté evanjelium pri sv. omši. Pre nás je to výzva, aby sme nad Božím slovom uvažovali (čelo), ohlasovali (pery) a zachovávali ho (srdce).

Kríž má vždy dve ramená. Zvislé rameno ukazuje na nebo. Tam smerujeme. Vodorovné rameno ukazuje na druhých. Životom nejdeme sami, ale spolu s druhými. Chceme spolu kráčať za Ježišom. V našej krajine nájdeme kríž na viacerých miestach – na cintorínoch, v našich záhradách, kríže sú pri cestách a na poliach, v parkoch, na vrchoch a na vežiach našich kostolov. Sú umiestnené aj v niektorých inštitúciách – v školách, v nemocniciach, na úradoch, lebo sú znakom nádeje, pravdy, lásky a odpustenia. Je to znamenie, že sme kresťanská krajina a hlásime sa k hodnotám Kristovho evanjelia. Chráňme si tieto hodnoty a obhajujme ich. Májme v úcte vždy aj Kristov kríž.

Konkrétne predsavzatia: 1. Máte doma kríž? Dajte ho dnes na čestné miesto, alebo si ho vyzdobte. 2. Ako robíš znamenie kríža? Nech je to vždy dôstojné. Je to Tvoje vyznanie viery. 3. Vysvetli niekomu, čo znamená symbol prežehnania. 4. Vždy si dajte navzájom kríž na čelo a žehnajte sa. 5. Naša kežmarská bazilika je zasvätená tajomstvu sv. Kríža. Pomodlime sa dnes za našu farnosť. 6. Urobte si v priebehu týždňa vychádzku k nejakému krížu a proste pri ňom Pána Ježiša za seba a svojich blízkych o silu žiť podľa krstných sľubov. 7. Možno si spomenieš aj na nejakú peknú pieseň s témou Kristovho kríža, napr. Kríž je znakom spásy.

4.4/5 - (39 votes)