Sviatosť birmovania

Vo farnosti Kežmarok prebieha príprava na prijatie sviatosti birmovania každý rok. Začína v septembri a sviatosť birmovania sa spravidla vysluhuje v júni. Na prípravu sa môžu prihlásiť žiaci 8. ročníka základných škôl a starší, ktorí bývajú na území farnosti Kežmarok. V prípade žiakov sa môže prihlásiť iba ten, ktorý navštevuje v rámci školského vyučovania povinne voliteľný predmet náboženská výchova. Ak žiadateľ/ka má bydlisko v inej farnosti, má priniesť licenciu (povolenie) od svojho farára/farského administrátora k príprave a udeleniu sviatosti birmovania vo farnosti Kežmarok.

Na začiatku prípravy (teda už pri odovzdávaní prihlášky na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania) má birmovanec vedieť základné modlitby a pravdy viery (sú uvedené na farskej webstránke v sekcii Birmovka 2021). Preskúšanie z tejto oblasti bude na prvom stretnutí v skupinke.

Od birmovancov sa počas obdobia prípravy vyžaduje povinná a pravidelná účasť na:

 1. Misijná obnova v dňoch od 9.9. do 12.9.2020 v bazilike, ktorú vedú otcovia redemptoristi (v uvedených dňoch je potrebná každodenná účasť na večernej svätej omši a predovšetkým v piatok večer 11.9.2020 účasť na stretnutí redemptoristov s mládežou).
 2. Svätá omša v piatok o 18:00 hod. v bazilike, ktorá je zvlášť určená pre mládež a birmovancov.
 3. Katechézy v skupinke podľa zaradenia so svojím animátorom v čase dohodnutých termínov. Študijným materiálom je Katechizmus pre mladých YOUCAT. Birmovanci si ho môžu stiahnuť z webstránky farnosti. Celkovo sa uskutoční 14 stretnutí v skupinkách, pričom birmovanec môže vynechať z veľmi vážnych dôvodov (napr. choroba) max. 2 stretnutia z uvedeného počtu, čo ho však neospravedlňuje od naštudovania si zameškaných tém z dôvodu priebežného testovania vedomostí.
 4. Diecézna škola viery, ktorá sa koná sedemkrát do roka zvyčajne v 3. štvrtok mesiaca. Termíny jednotlivých stretnutí budú oznámené vo farských oznamoch.
 5. Štyri adventné nedeľné sväté omše o 8:00 hod. alebo o 10:00 hod. v bazilike, na ktorých zaznejú tzv. adventné kázne.
 6. Pôstne kázne počas piatich pôstnych nedieľ popoludní o 15:00 hod. v bazilike.
 7. Podľa termínu, ktorý vybral animátor, zapojenie sa celej skupinky do prípravy sv. omše pre mládež (prinášanie obetných darov, čítanie prosieb a pod.).
 8. Prijatie sviatosti zmierenia aspoň raz do mesiaca (napr. prvopiatkový týždeň, alebo kedykoľvek počas celého mesiaca).

Účasť na svätej omši každú nedeľu a prikázaný sviatok je samozrejmosťou, lebo k tomu vo svedomí zaväzuje každého katolíka 3. Božie prikázanie a 1. cirkevné prikázanie!!!

Súčasťou prípravy sú aj povinne voliteľné aktivity, z ktorých si môže birmovanec ľubovoľne vybrať:

 1. Adorácia a sv. omša vo štvrtok od 17:00 hod. v bazilike.
 2. Upratovanie baziliky v sobotu ráno po skončení sv. omše o 6:00 hod.
 3. Kreslo pre hosťa.
 4. Októbrová pobožnosť – modlitba posvätného ruženca.
 5. Duchovná obnova.
 6. Aktivita animátora.

Samotná príprava je rozdelená na 2 časti.
Prvá časť začína misijnou obnovou a končí 31.1.2021.
Druhá časť začína 1.2.2021 a končí 4.6.2021.

K absolvovaniu prípravy pred prijatím sviatosti birmovania okrem kladného stanoviska animátora sa od birmovanca vyžaduje praktizovanie duchovného života (pravidelná modlitba, svätá spoveď, účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok) a aktívna účasť na vyššie uvedených povinných a povinne voliteľných aktivitách v nasledovných termínoch:

1. časť prípravy – okrem povinného absolvovania 8 stretnutí v skupinke musí birmovanec z každej oblasti nazbierať minimálny uvedený počet bodov a súčasne zo všetkých uvedených oblastí nazbierať spolu aspoň 24 bodov (z 32 možných), ktoré sú potrebné pre postup do 2. časti prípravy:

Misijná obnova
sv. omša o 18:00 hod. v bazilike

4 body
(minimálne 2 body)
Svätá omša pre mládež a birmovancov
sv. omša v piatok o 18:00 hod. v bazilike

16 bodov
(minimálne 12 bodov)
Diecézna škola viery
sv. omša a prednáška v bazilike

4 body
(minimálne 2 body)
Adventné kázne
sv. omša v nedeľu o 8:00 alebo o 10:00 hod. v bazilike

4 body
(minimálne 2 body)
Povinne voliteľná aktivita
podľa vlastného výberu

4 body
(minimálne 2 body)
9.9.2020
18.9.2020
16.10.2020
13.11.2020
11.12.2020
1. stretnutie
29.11.2020
1.
10.9.2020
25.9.2020
23.10.2020
20.11.2020
18.12.2020
2. stretnutie
6.12.2020
2.
11.9.2020
2.10.2020
30.10.2020
27.11.2020
15.1.2021
3. stretnutie
13.12.2020
3.
12.9.2020
9.10.2020
6.11.2020
4.12.2020
22.1.2021
4. stretnutie
20.12.2020
4.

2. časť prípravy – okrem povinného absolvovania 6 stretnutí v skupinke musí birmovanec z každej oblasti nazbierať minimálny uvedený počet bodov a súčasne zo všetkých uvedených oblastí nazbierať spolu aspoň 21 bodov (z 28 možných), ktoré sú potrebné k absolvovaniu prípravy:

Svätá omša pre mládež a birmovancov
sv. omša v piatok o 18:00 hod. v bazilike

15 bodov
(minimálne 12 bodov)
Diecézna škola viery
sv. omša a prednáška v bazilike

3 body
(minimálne 2 body)
Pôstne kázne
v nedeľu o 15:00 hod. v bazilike

5 bodov
(minimálne 3 body)
Povinne voliteľná aktivita
podľa vlastného výberu

5 bodov
(minimálne 3 body)
5.2.2021
12.3.2021
16.4.2021
14.5.2021
5. stretnutie
21.2.2021
1.
12.2.2021
19.3.2021
23.4.2021
21.5.2021
6. stretnutie
28.2.2021
2.
19.2.2021
26.3.2021
30.4.2021
28.5.2021
7. stretnutie
7.3.2021
3.
5.3.2021
9.4.2021
7.5.2021
14.3.2021
4.
21.3.2021
5.

Účasť na jednotlivých aktivitách bude zaznamenávaná na preukaze birmovanca, ktorý dostane každý prihlásený na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania na prvom spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutoční v pondelok 7.9.2020 o 18:45 hod. v bazilike za účasti birmovancov a aspoň jedného z rodičov každého prihláseného birmovanca. Na tomto stretnutí sa uskutoční aj rozdelenie prihlásených do skupiniek.

V priebehu roka sa budú konať aj stretnutia kňazov s rodičmi birmovancov. Termíny budú včas oznámené v nedeľných oznamoch.

Farár s kaplánmi adresoval birmovancom a ich rodičom osobitný list, ktorý dostane každý birmovanec spolu s preukazom birmovanca na prvom spoločnom stretnutí.

Birmovanec sa odovzdaním prihlášky a zápisom na prípravu na prijatie sviatosti birmovania zaväzuje, že akceptuje tieto podmienky a zároveň berie na vedomie, že pri ich nesplnení sa jeho príprava odkladá na ďalší rok.