Zažnime štvrtú sviecu – sviecu anjelov

Advent je časom stíšenia a pokánia. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. Dnes na 4. adventnú nedeľu pri zažatí tretej sviece na adventom venci, modlime sa za biskupov, kňazov a zasvätené osoby, aby im nechýbala odvaha pri hlásaní evanjelia a prístupnosť i dobrota k zvereným ľuďomDomácu liturgiu pri adventom venci si stiahnete TU.

Chcem vyzdvihnúť tri posolstvá anjelov: Márii, Jozefovi a pastierom. 

Posolstvo Márii: „Anjel jej odpovedal: »Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.«“(Lk 1,35)

Anjelove slová vysvetľujú, že syn, ktorý sa Márii narodí, nebude obyčajným človekom. Bude to Boží Syn. Za jeho ľudskou existenciou stojí Boží Duch, nie ľudské konanie. Výraz „zatieni“ je narážkou na oblak, symbol Boha, ktorý v Starom zákone zatieňoval Archu zmluvy – miesto Božej prítomnosti. Mária je akoby novou archou zmluvy. Ona bude pre Boha akoby svätyňou.

Posolstvo Jozefovi: „Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: »Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.«“(Mt 1,20-21)

V prvej kapitole svojho evanjelia Matúš predstavuje témy, ktoré bude v ďalších častiach rozvíjať. Ústami anjela predstavuje spôsob, akým sa Boží Syn stal človekom. Počatie dieťaťa nastalo bez mužského zásahu. V biblickom prostredí je dôležité meno, ktoré hovorí o osobe, kto je  a aké je jej poslanie. Meno Ježiš pochádza z hebrejského mena Ješua a znamená Boh zachraňuje. Pri Ježišovom narodení sa uvádza, že Boží Syn vyslobodí svoj ľud z hriechov.

Posolstvo pastierom: „Anjel im (pastierom) povedal: »Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.«“  (Lk 2,10-11)

V tomto krátkom posolstve anjela sú vyjadrené obľúbené témy Lukášovho evanjelia, ktoré rozvíja v ďalších kapitolách svojho diela. Je to už viackrát v tejto knižke zmienená radosť. Po prvýkrát sa objavuje slovo dnes. Viackrát sa nachádza v Lukášovom evanjeliu: dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli – v nazaretskej synagóge; chlieb náš každodenný daj nám dnes– v modlitbe Otčenáš; dnes prišla spása do tohto domu– v dome Zacheja; dnes budeš so mnou v raji– odpoveď kajúcemu lotrovi na kríži. Ježiš prichádza po čase proroctva a pred časom Cirkvi. Ježišovo pôsobenie na zemi je „stred času“. V Ježišovi prichádza Božia ponuka spásy pre človeka „tu a teraz“. Pastieri sa po anjelovom zvestovaní hneď vydali na cestu do Betlehema. Aj nám sa Boh prihovára dnes. Neodkladajme našu odpoveď. povzbudzoval. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.