Zažnime druhú sviecu – sviecu mesta Betlehema

Advent je časom stíšenia a pokánia. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. Dnes na 2. adventnú nedeľu pri zažatí druhej sviece na adventom venci sa modlime za našich verejných činiteľov. Domácu liturgiu pri adventom venci si stiahnete TU. Ponúkam Vám aspoň niekoľko myšlienok.

Mesto Betlehem sa spomína už v Starom zákone. Je to rodisko kráľa Dávida. Odporúčam Vám prečítať si úryvok zo 16. kapitoly Prvej knihy Samuelovej o tom, ako Samule pomazal Dávida za kráľa. Pán dáva „lekciu“, že pri výbere budúceho panovníka netreba hľadieť na vonkajšok, ale na vnútro. Je to odkaz aj pre nás pri voľbách našich zástupcov pri spravovaní verejných vecí. Nevyberajme podľa sľúbov alebo sympatie. Vyberajme mužov a ženy, pe ktorých Božie hodnoty nebudú frázou, ale pravidlom života. vyberajme podľa skutkov, podľa štýlu života.

Ďalším miestom, kde sa spomína mesto Betlehem, je starozákonná kniha Rút. Má iba 4. kapitoly. Prečítajte si ju. Je to nádherný príbeh rodinných vzťahov, úcty, lásky a pracovitosti. Dej sa odohráva v meste Betlehem. Zvlášť si všimnite slová Rút, ktorá hovorí svojej svokre Noemi: „Tvoj Boh bude mojím Bohom.“ Je to aj o odovzdávaní viery. Rodičia, starí rodičia, odovzdávajte vieru Vašim deťom a vnúčatám.

Napokon ponúkam ešte jeden starozákonný text. Je to proroctvo z Knihy proroka Micheáša: A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu, z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli…(Mich 5,1) Tieto slová pripomenie evanjelista Matúš pri narodení Božieho Syna. Prečítajte si 2 kapitolu z Evanjelia podľa Matúša. Pri návšteve mudrcov znalci zákona citujú pred kráľom Herodesom toto proroctvo. Mudrci idú do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Spasiteľovi. Kráľ Herodes sa bojí o svoju moc, chce dať Ježiša zabiť. Modlime sa za našich verejných činiteľov, aby sa nebáli hodnôt evanjelia.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.