Pápež Benedikt XVI. – odišiel muž pokory a viery

V posledný deň kalendárneho roka 2022 si Pán povolal z tohto sveta Jozefa Ratzingera, ktorého poznáme pod jeho menom, ktoré si vybral v roku 2005 pri voľbe za pápeža – Benedikt XVI. Už výber mena symbolizoval jeho nasmerovanie. Zameral sa na obradu Cirkvi  a spoločnosti v duchu svätého Benedikta, zakladateľa mnišského života v  Európe v 6. storočí. Mnohé jeho postrehy k smerovaniu Európy alebo spoločenským javom majú už dnes prorocký charakter. Za svoje apoštolské cesty si vyberal krajiny, kde Katolícka cirkev je skôr v defenzíve (napr. Francúzsko, Veľká Británia, Česká republika, Turecko). Novými impulzami pre život Cirkvi boli osobitné roky, ktoré vyhlásil: Rok apoštola Pavla, Rok kňazov, Rok viery…

Je o ňom známe, že ako 34 ročného mladého teológa si ho vtedajší kolínsky arcibiskup, kardinál Frings, vzal za svojho odborníka na II. vatikánsky koncil. Už ako pápež sa k téme koncilu pravidelne vracal a poukazoval na jeho správnu interpretáciu. Ratzingerov „Úvod do kresťanstva“, ktoré zostavil v 60. rokoch minulého storočia, je ešte aj teraz v 21. storočí fascinujúcim čítaním. Trilógia Ježiš Nazaretský je výnimočným príkladom jeho kontemplácie tajomstva Božieho Syna. Jozef Ratzinger znova pripomenul dovnútra Katolíckej cirkvi dôležitosť poznania Kristovej náuky a potreby jej vždy nového aktualizovania. Čítať jeho diela venované liturgii alebo rozhovory s novinárom Petrom Seewaldom prináša duchovný zážitok a radosť. Preto sa ukazuje ako dôležité vo väčšej miere sa oboznámiť s Ratzingerovými dielami v slovenskom teologickom priestore.

Slová, ktoré predniesol na poslednej generálnej audiencii 27.2. 2013, vystihujú jeho 8 ročný pontifikát. „Pán nám daroval mnohé slnečné dni a jemný vánok, dni hojného rybolovu. Boli i chvíle, keď sa voda dvíhala a dul protivietor – ako počas celých dejín Cirkvi – a zdalo sa, že Pán spí. Vždy som však vedel, že Pán je v tej loďke prítomný, vždy som vedel, že loďka Cirkvi nie je moja, nie je naša, ale jeho.“ Všetci, ktorí sa pohybovali v jeho blízkosti, hovoria o jeho ľudskosti, jednoduchosti a skromnosti. Svoje posledné roky života emertiný pápež prirovnal k Mojžišovi, ktorý pred svojou smrťou vystúpil na vrch Nebo, aby sa pripravil na stretnutie s Pánom. Dnes sa s Ním definitívne stretol. Nech mu je Pán slávy tou najväčšou odmenou. Nech odpočíva v pokoji!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.